X
تبليغات
ماشین آلات خوراک دام

ماشین آلات خوراک دام

روش‌ھای چرای گوسفند در مراتع


روش‌ھای چرای گوسفند در مراتع 
یک سیستم چرایی مطلوب که حداکثر به کارگیری از مرتع و در بھترین تراز رشد گیاھان مرتعی با کمترین صدمه به مراتع و دام‌ھای چراکننده که قابلیت اجرایی داشته باشد باید طراحی شود . 
دو 
سیستم چرا برای استفاده از مراتع قابل ذکر است: 
• شیوه چرای مداوم یا این که ممتد مشتمل بر چرای مداوم مطلق و چرای مداوم نسبی که در شیوه نسبی گوشه ای از مراتع در فصل رویش علوفه چرانیده نمیشود و یا در تمام ارتفاع شبانه روز چرانیده نمی‌شود و شبکه های اجتماعی غذای دستی می‌دھند . 

• منش چرای متناوب شامل چرای انتقالی و چرای نواری . چرا ممکن می باشد به صورت ادغام باشد: چرای توام گوسفند، بز و گاو و چرای توام میش و بره . معمولا ورود دام به مراتع در ابتدای بھار و خروج در فصل پاییز می باشد . 

• 
رویه چرای انتقالی 
در این منش مرحله مراتع با به کار گیری از فنس یا این که حصار به یکسری قطعه تقسیم میگردد . اندازه این قطعات بستگی به اندازه گله، احتیاجات آنھا و تولید مرتع داراست . مزیت این راه از اعمال نامناسب قدرت انتخابی گوسفند و غلبه گیاھان غیر خوش‌خوراک و مھاجم دوری مینماید و ھمچنین با تهیه دقیق این رویکرد از حالت‌ھای چرای مفرط یا این که چرای کمتر از حد مسئله نیاز جلوگیری می‌گردد . 

این خط مش ممکن می باشد به صورت بی آلایش دربرگیرنده تقسیم مرتع به دوقسمت باشد و انتقال گله در زمان مناسب و یا این که به ھمراه استفاده از آغل که معمولاً شب‌ھا مورد استفاده قرار می گیرد . 

در جمهوری اسلامی ایران که ھم دارنده روش‌ھای سنتی رشد گوسفند وبز ھستند و ھم آب و ھوای سرد در اکثر نقاطی که رشد معمول است، وجود دارااست بھتر هست از این شیوه استعمال شود . 

شیوه 
چرای نواری 
• در این حالت مرحله مراتع را به یکسری قطعه تقسیم می‌کنند پس از چرای کافی در قطعه اولیه به قطعه دوم و از قطعه دوم به سوم و… . انتقال داده می شود . در کشورھای توسعه یافته با حصار الکتریکی این قطعه بندی‌ھا را انجام می‌دھند . 

این رویکرد مطلوب کشورھایی مثل نیوزلند و آمریکا می باشد که دارای مراتع خوب ھستند . 

در جمهوری اسلامی ایران هم ممکن است دامداران به این سود رسیده باشند که چرای یک قسمت از مرتع و قرق نصیب دیگری از آن در ھمان برهه زمانی و بعد چراندن نصیب قرق گردیده و قرق کردن نصیب چرانیده گردیده قبلی مزایای متعددی داراست . 

پس 
چر مزارع و رویش گوسفند به شیوه روستایی 
• در این سیستم گله‌ھای کوچک روستایی از پس چر مزارع به کارگیری نموده و در باطن آغل نگھداری می گردند . این مدل رویش گوسفند و بز در جمهوری اسلامی ایران بطور گسترده دیده میشود . 

• در حالی‌که در گوسفند و گاو حدود 3‌درصد وزن بدن ماده کم آب استفاده میکنند در بز این مقدار به 5‌درصد ھم میرسد ولی این میزان میتواند از گیاھان نامرغوب نظیر خار، سرشاخه‌ھای درختان و مراتع فقیر تأمین شود یعنی تنوع غذایی بیشتری از گوسفند و گاو دارد . لذا می‌توان باھم نگھداری نمود . گوسفند در روی مرتع به دنبال علوفه تازه و مرغوب هست ولی بز برعکس دنبال خار و خشبی می باشد . پس به این برهان هست که گله‌ھا ھم گوسفند و ھم بز باھم نگھداری مینمایند . 

• تعداد دام در یک ھکتار متعلق به گونه دام، کیفیت مرتع، سن دام و… دارد لکن بطور متوسط در مراتع با پوشش میانگین 6 تا 10 مرکز در یک ھکتار مطلوب می باشد . 
موضوع :
برچسب ها : ماشین آلات خوراک دام,

+ نوشته شده در 1398/3/28ساعت 15:03 توسط علی پور | تعداد بازديد :0 |

مکانات اضطراری برای پرورش گله بزهای شیری

مکانات 
اضطراری برای پرورش گله بزهای شیری اصلاح شده سانن و آلپاین کاه گندم به تیتر یک طعام اهمیت چندانی ندارد . 
داده ها تغذیه گاوهای شیری، تجزیه شیمیایی کاه گندم را به چهره پایین ارائه کرده است: تجهیزات 
لازم برای رشد گله بزهای شیری اصلاح شده 
با توجه به مهیا بودن مورد رشد بزهای سانن و آلپاین در بسیاری از نقاط مرزو بوم و همینطور قابلیت و امکان واردات اسپرم و دام زنده این بزها، لذا رشد صنعتی این نژادها با هدف تولید شیر به عنوان یک منش اصلی و استراتژیک می تواند در رشد دام مملکت مطرح شود . همانگونه که ساخت شیر این بزها چند برابر بزهای بومی می باشد به همان نسبت احتیاجات بز سانن و آلپاین هم نسبت به بزهای مستقر بالاتر می‌باشد . بنابراین افرادی که مایل به پرورش بزهای سانن یا این که آلپاین می‌باشند می بایست امکانات حتمی مثل جایگاه مناسب، تامین خوراک مسئله نیاز و تامین امکانات و لوازم بهداشتی را در دامداری پیش بینی کنند . 

موقعیت 
آب و هوایی پرورش بزهای سانن و آلپاین 
برخی بر این عقیده اند که با توجه به این که منشاء بز سانن و آلپاین بخش ها کوهستانی و نسبتا سردسیر اروپا است، پس این دو نژاد تنها بایستی در بخش ها سردسیر مرزوبوم رویش یابند . البته مشاهدات و گزارشات متفاوت نشان می دهد که اگر شرایط حداقلی محیطی برای رویش بزهای مستقر در یک حیطه مهیا باشد، می توان در آن حالت بزهای سانن و آلپاین را هم محافظت و نشر نمود .

وجود رطوبت حداقل ۲۵ درصد و حداکثر ۷۵ درصد برای رشد بز مطلوب میباشد . اگر چه با وجود درصد رطوبت فراتر و یا این که پائین خیس از این مقدار هم قابلیت پرورش وجود داراست البته ممکن هست میزان تولید بزها اندکی کاهش یابد . 

همینطور دمای مناسب برای پرورش بز معمولا میان ۱۲ تا ۲۱ درجه سانتی گراد هست . اندازه ایجاد شیر و تندرست همگانی بزها در دمای دربین ۱۷- تا ۲۷ جايگاه ذیل تأثیر قرار نمیگیرد ولی دمای بیش از ۲۷ مرتبه سانتی گراد منجر کاهش مصرف خوراک و کاهش ایجاد شیر آنان می شود . 

بدین ترتیب ممکن است تامین حرارت در فصل فصل زمستان برای بزها حتمی نباشد، ولی تامین یک سایه بان خنک در وضعیت تنش گرمایی در فصل فصل‌تابستان برای آنها مضاعف حائز اهمیت بوده و این قضیه بخصوص در مورد بزغاله ها مهم تر می‌باشد چون آن‌ها در فصل زمستان به یک ساختمان نسبتا گرمتر و در تابستان به یک سایه خنک تر از منزلت دامهای بالغ نیازدارند و در غیر این رخ معمولا به دلیل سوزوسرما و یا گرمای شدید در روزهای اولیه پس از تولد تلف می شوند . 

برای 
پرورش بزهای سانن یا این که آلپاین بایستی رده مناسب، خوراک موضوع نیاز و امکانات و لوازم بهداشتی را در دامداری پیش بینی کرد 
ساختمان 
و تاسیسات موضوع نیاز رشد گله بز سانن و آلپاین 
معمولا یک رده معمولی که از سه طرف با دیوار محصور و از یک طرف گشوده باشد، اکثری از نیازهای فیزیولوژیک بزهای شیری مانند تهویه، نور و روشنایی و سایه مناسب را مرتفع می کند . در فصل‌زمستان برای گرم شدن محل محافظت بزها خوبتر هست طرف گشوده رده را با برزنت، پلاستیک و بسته های کاه به خیر و خوبی پوشاند . همینطور در فصل‌تابستان و بخصوص در بخش ها زیاد گرم برای خنک شدن بهتر دامها، خوبتر می‌باشد از باد بزن های برقی و سیستم مه پاش در برخی قسمت های سایه بان استعمال شود . برقراری جریان هوای تازه در رده محافظت بز برای تأمین اکسیژن کافی و دفع گازهای مضر، آلاینده ها و دفع حرارت اضافی دوچندان حائز اهمیت میباشد . بز نسبت به وزش باد شدید و کوران هوا حیاتی بوده، بنابر این برای برقراری تهویه در جایگاه بایستی از ساخت کوران جلوگیری نمود . به این دلیل منزلت استراحت بزها باید پشت به باد ساخته گردیده و یا این که در آن از بادشکن استعمال شود . 

محوطه گردش بزها بایستی دارای روشنایی ارگانیک و تهویه مطلوب باشد و بعد ها آن با تعداد دامی که در آن حفظ می شود، متناسب باشد . 

پیش بینی انبار علوفه، آخورها، آبشخورها، انبار ذخیره کود، محل قرنطینه و درمان، محل شیردوشی و امکانات جانبی آن از دیگر مواقعی می باشد که می بایست در ایجاد یک جایگاه پرورش بز به آن اشاره کرد . ولی بعدها و مساحت هر یک از این بخش ها با توجه به انگیزه پرورش، گنجایش دامداری، جور نژاد، حالت آب و هوایی و ذوق دامدار ممکن می‌باشد گوناگون باشد . توصیه می شود برای بررسی خوبتر و خدمت دهی مناسب خیس به بزها اولا بزهای شیرده از سایرین جدا شده و غذا متفاوتی اخذ کنند . ثانیا در صورت بزرگی گله خوب تر میباشد جایگاه های زیادی پیش بینی گردیده و در هر یک از جایگاه ها تعداد ۵۰ تا ۷۰ مرکز بز حفظ شود تا قابلیت سرکشی و تحلیل بهتری بر روی وضعیت آن ها مهیا باشد . 

هنگام تولید منزلت استراحت و گردش بزها در حد امکان باید از مصالح سفت و بادوام و در عین اکنون ارزان ارزش به کار گیری کرد . تهیه و تنظیم یک سقف بادوام و نفوذ ناپذیر، تولید دیوارهای جانبی سفت بخصوص در برابر وزش باد و گردباد و گزینش محصول کف و سیستم فاضلاب مطلوب از مورد ها مهمی هست که در ایجاد و پباده سازی نخستین محل جایگاه باید مد لحاظ قرار گیرد . در جدول ذیر مساحت پیشنهاد شده برای ساخت محل گردش و استراحت برای سنین متعدد بز ارائه شده است . 
موضوع :
برچسب ها : ماشین آلات خوراک دام,

+ نوشته شده در 1398/3/27ساعت 11:32 توسط علی پور | تعداد بازديد :0 |

نیاز گوساله ها به انرژی در فصل زمستان افزایش می یابد

گوساله ها با 3 تا 4 درصد چربی تن متولد می‌شوند که کمتر از بقیه گونه ها است . این به این معنی است که پوشش عایق خیر ندارند و ذخیره انرژی یه خرده دارا‌هستند . 
گوساله ها می بایست هر وقت خواستند بتوانند وعده غذایی کوچکی بخورند تا انرژی ضروری برای پرورش و گرم ماندن را آماده کنندنیاز گوساله ها به انرژی در فصل زمستان ارتقاء می یابد هر سال فصل‌زمستان به دامپزشک تلفن می کنیم و می گوییم یک سری گوساله های 10 تا 14 روزه در هم اکنون مرگ می باشند و نمی توانیم کاری برای آنها بکنیم . 
مراقبت 
و مراقبت از گوساله در فصل فصل زمستان و سرمای هوا 
هنگام بازدید از گله، متوجه شدیم که گوساله ها ضعیف، لاغر، افسرده، دارنده اسهال و در درحال حاضر مرگ می‌باشند . وقتی که از مسئول آنان پرسیدیم چه چیزی تغییری کرده است معمولا می گویند هیچ چیز "تغذیه دائمی را دریافت می کنند" . 

چرا این رخداد می افتد؟ گوساله ها با 3 تا 4 درصد چربی بدن متولد می شوند که فراوان کمتر از سایر جور ها می باشد . این قضیه به این معنی می باشد که دارای پوشش عایق بسیار نیکی نیستند و دارنده ذخیره انرژی مضاعف مقداری می باشند . گوساله ها باید هر وقت خواستند بتوانند وعده غذایی کوچکی بخورند تا بتوانند انرژی مسئله نیاز برای رویش و گرم ماندن را مهیا کنند . در عوض ما دو بار در روز به آنان طعام می دهیم و مقدار مصرف شیر آنان را محدود می کنیم تا بتوانیم هرچه پر سرعت خیس غلات را به آن‌ها بخورانیم . 

گوساله 
ها در بدو تولد دارای پوشش عایق فراوان خیر و خوبی نیستند و ذخیره انرژی فراوان مقداری دارند 
میزان استاندارد جایگزین شیری که به گوساله ها خورانده می شود، فقط به قدر تامین انرژی موضوع نیاز حفظ به انضمام 227 گرم رویش روزمره در دمای 20 درجه سانتی گراد می باشد (227 گرم جایگزین شیر 20:20 در 9/1 لیتر آب دوبار در روز) . از طرفی در دمای 10 درجه سانتی گراد، همان گوساله تهی دست 345 گرم جایگزین شیر دو جايگاه در روز، فقط برای زنده ماندن و بقا می باشد . میزان شیری که در طی روزهای گرمتر به گوساله ها می خورانیم، چه بسا نمی تواند نیاز های اساس گوساله ها را در دمای کمتر از 10 درجه سانتی گراد تامین نماید . در فیض گوساله وزن از دست می دهد . در شرایط گرسنگی شدید بدن به سرعت از ذخایر چربی به کارگیری می کند و بعد برای تامین انرژی سراغ ماهیچه ها می رود . همگی راه و روش های محافظت و محافظت انرژی مختل می شوند و اولی موردی که صدمه می بیند سامانه ایمنی گوساله می باشد . 

خوشبختانه درمان گرسنگی شدید گوساله ها آسان می باشد . صرفا به آن ها شیر بیشتری بدهید . دو فنجان 227 گرمی از جایگزین شیر جامد را با 1/9 لیتر آب ترکیب فرمائید و آن‌گاه 3/8 لیتر از آنرا دوبار در روز به گوساله بخورانید . اکثر گوساله ها از روز نخستین می توانند 3/8 لیتر شیر بخورند . 

خیلی اهمیت داراست که به گوساله ها دست کم هر 12 ساعت طعام داده شود . فواصل هنگامی طولانی تر غذا خوردن در شبکه‌های‌اجتماعی نگهداری دمای تن به وسیله گوساله ها را با خلل مواجه می نماید . این جیره می تواند پروتئین و انرژی کافی برای تامین نیاز مراقبت گوساله ها را تا دماهای کمتر از 28 درجه سانتیگراد تامین کند . در دمای 10 سکو این جیره می تواند نیاز نگهداری و 450 گرم رویش در روز را تامین کند . 
موضوع :
برچسب ها : ماشین آلات خوراک دام,

+ نوشته شده در 1398/3/26ساعت 11:03 توسط علی پور | تعداد بازديد :0 |

بیماری های عفونی در پرورش گوساله

اسهال یک عدد از مهم ترین بیماری های عفونی در پرورش گوساله محسوب می شود که خسارات متعددی بر سیستم پرورشی زور می کند . میکروارگانیسم های متفاوتی در روزهای متفاوت ماه های اول معاش منجر بروز اسهال می شوند . به طوری که باکتری اکولای در ۵ ۳ روزگی، کروناویروس در ۱۵ ۵ روزگی و سالمونلا در ۳۰ ۱۵ روزگی و کوکسید وز از سنین بالای یک ماهگی تا یک سالگی گوسا له ها را در گیر می نماید . 

ماشین آلات خوراک دام

برقراری 

باکتری ها در شکمبه شکمبه گوساله تازه متولد گردیده عاری از باکتری است، اما با گذر کرد مدت یک‌سری از باکتریهای هوازی وارد شکمبه می شوند . پس از مصرف خوراک، برقراری باکتری ها صورت می گیرد . تعداد کل باکتری ها در هر میلی لیتر مایع شکمبه معمولا تغییر‌و تحول نمی کند، ولی مدل باکتری ها با شروع مصرف ماده کم آب تغییر تحول می کند . این دستور باعث تغییرات کلیدی در باکتری های هوازی و جایگزینی باکتری های بی هوازی می شود . گوساله هایی که علوفه مصرف می کنند، باکتری های متفاوتی نسبت به گوساله هایی که غلات مصرف می کنند، دارا هستند . برقراری باکتریها در شکمبه به طور مقدماتی با مصرف جیره کم آب فیس می گیرد . 

اثر 

اسهال بر متابولیسم گوساله ۱ 

مصرف خوراک به طور کلی با ساخت حزن های عفونی و گوارشی از مقدار مصرف غذا به طور قابل توجهی کاسته می شود . بدین ترتیب اسهال سبب کاهش مصرف غذا شده و به همین عامل مرحله اجسام کتونی در سرم گوسا له دچار به اسهال بالاست . 

۲ 

اتلاف الکترولیت ها با پیدایش اسهال مقاد یر قابل توجهی از الکترولیت ها از نحوه مدفوع آبکی دفع می شود . اسهال سبب ساز کاهش شدید ویتامین های محلول در چربی می شود . با پیدایش اسهال انتقال الکترولیت ها از خون به باطن روده فیس می گیرد، در این بازه حرکت آب و بویژه پتاسیم از داخل سلول ها به درون خون افزایش می یابد . سدیم، کلر و بیکربنات به مقدار متعددی از شیوه مدفوع دفع می شوند ولیکن اتلاف پتاسیم از این طرز حداقل می‌باشد . به این ترتیب محلول های جبرانی می بایست دربردارنده سدیم بالا و پتاسیم ذیل باشند . 

۳ 

اسیدوزیس خروج بیکربنات از طریق مدفوع و تجمع اجسام کتونی به استدلال کاهش مصرف غذا و اتلاف انرژی از طریق مدفوع در مدت وقوع اسهال باعث تولید اسیدوز متابولیک و کاهش pH خون می شود . اسیدوز سبب ساز مقاومت عروق در برابر جریان خون گردیده و به تبع سبب ضعف در وظایف قلب می شود . اسیدوز در طی روزهای ۱۴ ۷ اول زندگی توسعه بیشتری نسبت به روزهای دیگر دارد . 

۴ 

اتلاف مایعات میزان آب تن گوساله در سن کمتر از ۱۵ روزگی ۸۰۱ میلی لیتر در هر کیلوگرم وزن زنده می باشد . اسهال سبب ساز کاهش آب کل تن از پاراگراف آب سلولی و پلاسمایی می شود . بیشترین تغییر‌و تحول در آب پلاسما چهره می دهد که در حدود ۴/۱۱ درصد کاهش می یابد . اتلاف آب از طرز مدفوع در گوساله های سا لم ۸۸/۰لیتر در روز است، اما در گوساله های در گیر به اسهال اتلاف آب به ۳ ۲ لیتر در روز می رسد . 

۵ 

کمبود گلوکز در گوسا له های مبتلا به اسهال کمبود گلوکز در خون هم مشاهده شده می باشد . برهان این امر شاید کاهش مصرف خوراک و عدم تامین نیازهای غذایی گوساله هست . کاهش مرحله گلوکز خون منجر کاهش انسولین در خون می شود . استدلال دیگر فقدان گلوکز خون، سموم تولیدی به وسیله باکتری اکولای است که احتمالا بر کار گلوکونئوژنز اثر منفی می گذارد . 

۶ 

اتلاف مواد معدنی در گوساله های مبتلا به اسهال کلی باسیلی غلظت آهن در روده کوچک افزایش می یابد ولیکن سدیم، مولیبدیوم، مس، روی و سولفات کاهش می یابد . در ژوژنوم غلظت منیزیم کاهش البته غلظت فسفر غیر آلی ارتقاء می یابد . و در کبد غلظت کبالت، آلومینیوم، کلسیم و منیزیم کاهش می یابد . 

۷ 

شرایط هورمونی آلدوسترون پلاسما با سدیم پلاسما ارتباط منفی دارد . در زمان به دنیاآمدن غلظت این هورمون بالا می باشد و به دنبال آن در سن ۲۰ روزگی کاهش می یابد . در بازه زمانی اسهال ارتقا قابل توجهی در غلظت آلدسترون پلاسما مشاهده می شود، که برای مقابله با اتلاف اکثر سدیم و آب هست . در برهه زمانی اسهال اتلاف سدیم از نحوه ادرار دست‌کم است، که به عامل غلظت بالای آلدوسترون می باشد . همینطور غلظت بالای کورتیکوستروئید در گوساله های اسهالی بالا می باشد، شاید این دستور به موقعیت انرژی مربوط می شود . 

موضوع :
برچسب ها : ماشین آلات خوراک دام,

+ نوشته شده در 1398/3/23ساعت 10:18 توسط علی پور | تعداد بازديد :0 |

اکوتيپ شتر کلکوهى

اکوتيپ 
شتر کلکوهى (کوير مرکزى ايران) شتر اکوتيپ کلکوهى ويژه بخش ها کم آب و نيمه‌خشک است و به‌علت رشد نگهدارى اين شتران در ايل کله‌کو که در ناحیه مسيله استان قم زندگى مى‌کنند، به‌نام شتر اکوتيپ کلکوهى معرف گشته‌اند . پراکنش جغرافيائى اين اکوتيپ عمدتاً در شهرستان‌هاى قم، گرمسار، ورامين، کاشان، نطنز، اردستان و بخشها کوير مرکزى (دشت کوير) ايران مى‌باشد . شهرت اين شتر به‌خاطر کيفيت عالی کرک آن میباشد که جهت تهيه پارچه‌هاى سنتى و عبا موضوع به کارگیری قرار مى‌گيرد بدين‌لحاظ عباى نائين از معروفيت خاصى برخوردار می باشد . شتر اکوتيپ کلکوهى شترى هست يک‌کوهانه، داراى اندامى متوسط و ظريف، رنگ تن به رنگ شترى (قهوه‌اى روشن) و فاقد لکه‌هاى اختصاصى میباشد . به‌منظور توليد گوشت و توليد شير و کرک نگهدارى مى‌شود . در پیشین بيشترين استعداد اين شتر حمل بار و مسافر بوده می باشد که ولی در حال حاضر اين جور بهره‌بردارى منسوخ گردیده می‌باشد . شتر کلکوهى نسبت به شتر اکوتيپ بلوچى و نژادهاى سندى و افغانى کوچک جثه‌تر و داراى اندام‌هاى ظريف‌ترى می باشد . 
اکوتيپ 
شتر ترکمنى اکوتيپ شتر موفق جانور در صحراى قره قروم واقع در شمال خراسان و مملکت جمهورى ترکمنستان میباشد . شتر اکوتسپ ترکمنى يک کوهانه بوده و و بهترين اکوتيپ شيروار در بين اکوتيپ‌هاى ايرانى محسوب مى‌شود و برحسب مطالعات ميدانى و گفتگوها شترداران اين ناحيه، توليد شير اين شتر در يک زمان شيردهى ۱۸۰۰ - ۱۵۰۰ ليتر بالغ مى‌گردد . در اصطلاح فرهنگ و تمدن شترداران به اينگونه شترها مرّى (شتر شيروار رام که به راحتى دوشيده گردیده و شير مى‌دهد) مى‌گويند . دليل وجود اين شتر در اين حیطه را اشاعه مصرف شير شتر از قديم‌الايام در تمدن ايالات ترکمن ذکر کرده‌اند . از شير شتر گونه های فرآورده‌هاى لبنى توليد مى‌شود به همين علت ايلات ترکمن صحرا تعیین نسبى (SELECTION) در جهت افزايش توليد شير در گله‌هاى شتر انجام داده‌اند . 
اکوتيپ 
شتر بلوچى زيستگاه اين اکوتيپ ناحیه بلوچستان ايران (کوير لوت) و بلوچستان پاکستان مى‌باشد در نتيجه اين اکوتيپ نیز در بخش جنوب شرقى ايران و هم در ناحيه استان بلوچستان پاکستان و هم در ناحيه جنوب غربى افغانستان نگهدارى و رویش داده مى‌شود . شتر اکوتيپ بلوچى با بيابان‌هاى ناحیه بلوچستان سازگارى پيدا کرده و استعداد خوبى براى توليد گوشت دارد . 
جثه شتر اکوتيپ بلوچى نسبت به شترهاى کوير مرکزى ايران بزرگتر و از اين لحاظ قابل توصيه جهت پروروش به‌منظور توليد گوشت مى‌باشد . پراکنش اين اکوتيپ در دشت لوت و دشت جاز موريان بوده و در شهرستان‌هاى ايرانشهر، خاش، بم‌پور، چابهار، سراوان، زابل، مرز استان خراسان و سيستان و بلوچستان مورد رشد و نگهدارى قرار مى‌گيرد . به‌دليل هم مرز بودن با میهن پاکستان و ورود قاچاق گونه های کرک‌هاى (شتر نر بالغ) اکوتيپ خارجى - سندي، افغاني، چيني، آميخته‌گرى بين اکوتيپ بلوچى و اکوتيپ‌هاى خارجى به شدت چهره داده و جمعيت خالص اين اکوتيپ روز به روز در اکنون نابودى و کاهش هست لذا تشکيل يک مزرعه حفاظت ژنتيکى (GERM PLASM) براى اين نژاد ضرورى به‌نظر مى‌رسد . رنگ اين شتر از قهوه‌اى روشن تا قهوه‌اى تيره و حنائى و ندرتاً سفيد متغير هست و در گذشته بخش اعظم استعمال از اين شتر جهت ترابرى بين کشورهاى ايران و شبه مجموعه کشورها هند بوده می‌باشد . 
موضوع :
برچسب ها : ماشین آلات خوراک دام,

+ نوشته شده در 1398/3/22ساعت 13:02 توسط علی پور | تعداد بازديد :0 |

مشخصات گوسفند

مشخصات 
گوسفند: گوسفند یک عدد از حیوات اهلی و حلال گوشتی می‌باشد که بشر ها برای به کارگیری از مزایای آن به رشد این حیوان می پردازند به گونه ای که بیشتر دام داران و عشایر و چه بسا روستاییان دارای یکسری راءس گوسفند می باشند . 
چرا 
دامداران عشق و علاقه به پرورش گوسفند دارند: دلایلی که دامداران و اشخاص به رویش و نگهداری گوسفند زنده می پردازند این می‌باشد که گوسفندان هم دارای مزایا و سود های بیداد می کرد اوانی برای آدم می باشند و نیز هم به محافظت فراوانی احتیاج ندارند و می توانایی به راحتی و کم ترین هزینه ی ممکن تغذیه ی آن ها را آماده کرد . عمده اشخاص با نگاه سطحی به گوسفند زنده نگاه می کنند و گمان می نمایند همگی گوسفندان دارنده یک خصوصیت شبیه می باشند و با هم تفاوتی ندارند . 

تفاوت 
نژادها در گوسفندان: دیدنی میباشد که بدانید گوسفندان نیز نظیر بقیه حیوان ها دارای نژاد ها و انواع مختلفی هستند . نژاد های گوناگون گوسفندان دارای ویژگی های ظاهری و چه بسا رفتاری و بدنی متفاوتی هستند . این نژاد ها هر کدام در ناحیه ی خاصی زیست دارند . بعضا نژاد های گوسفند زنده مثل گوسفندان کردی که در نقاط کوهستانی زندگی می نمایند دارای ظاهری مطابق با محیط زیست خود دارا هستند به تیتر مثال دارای دست و پا های قدرتمندی میباشند که می توانند از کوه ها بالا پروسه . بعضا دیگر از گوسفندان که در مناطق گرم سیر و بیابانی معاش می کنند دارنده ویژگی هایی مطابق زیست بوم خود می باشند . این جور گوسفندان معمولآ دارای قدرت تحمل بالایی می باشند و نبود غذای کافی و حتی آب را تحمل می نمایند و با نا مساعدی هوا هو سازگاری دارا‌هستند و می توانند تا دمای چهل رتبه بالای صفر را در بیابان ها تحمل کنند و هم چنین سردی هوای فصل زمستان و شبکه های مردمی ها را تا سی مرتبه ذیل صفر تحمل می نمایند . 

مزایای 
گوسفند: عمده اشخاص گمان می کنند که گوسفندان فقط برای گوشت و شیر ساخت آن ها نگه داری می شوند . در حالی که این تصور غلط است و گوسفند زنده دارنده مزایای فراوانی برای انسان می باشد . گوشت حاصل از پیکر گوسفندان آن‌گاه از ذبح کردن می تواند برای مصارف فردی قضیه به کارگیری قرار گیرد و چه بسا در بازار با ارزش خیر و خوبی فروخته شود . 

پشمی که از گوسفند زنده حاصل می شود در صنعت های نساجی و فرش بافی استعمال می شود و نیز چنین شیر این حیوان می تواند مورد مصرف فردی قرار گیرد و چه بسا فروخته شود . حتی فضولات این حیوان نیز دارای خواص و مزیت هایی برای زمین های زراعی و مراتع و طبیعت می باشد و به تیتر کود های حیوانی محسوب می شود . البته بایستی بدانید که این مدل تولیدها گوسفند زنده در کلیه نژاد ها یکسان نمی‌باشد و مقدار و رویه ی آن با نیز متعدد میباشد . 
v
موضوع :
برچسب ها : ماشین آلات خوراک دام,

+ نوشته شده در 1398/3/21ساعت 9:38 توسط علی پور | تعداد بازديد :1 |

یک گاو شیرده در فاصلهٔ دو سالگی تا پنج سالگی

یک گاو شیرده در فاصلهٔ دو سالگی تا پنج سالگی ۳ فرزند به جهان می‌آورد (هر سال یک فرزند) و هر بار فرزند او را از وی می گیرند . اکثر گاوهای شیرده در سن ۵ سالگی به شدت از کمبود کلسیم و مشکل‌ها استخوان سختی می‌برند و دیگر به درد صنعت شیر نمی خورند و به کشتارگاه نبی می‌شوند . گوشت آنان معمولاً با بها ارزان فروخته می‌شود . 

ماشین آلات خوراک دام

گاوهای شیرده اکثر دورهٔ سال یا این که حتی همهٔ قدمت خود را در اصطبل‌های شلوغ و بدون‌نور می‌گذرانند . گوساله‌های نری که از گاوهای شیرده متولد میشوند معمولاً به علت نژاد خویش برای رویش گوشت چندان مناسب نیستند چون مانند گاوهای نژاد گوشتی سریع پروار نمی‌شوند و گوشت آنها مرغوبیت گوشت‌ گاوهای گوشتی را ندارد . به همین دلیل، بسته به استراتژی دامداری یا این که در همان روز ولادت به تیتر زباله دور انداخته می گردند یا این که با شلیک در راز یا ضربه با چکش کشته می شوند و یا این که به مرکز ها رشد گوشت رسول می‌شوند، حدود ۳ تا ۶ ماه وزن طولانی تر می‌نمایند و بعد به کشتارگاه رسول میگردند . 


گاوهای شیرده در طول زندگی خویش با مشکلات جسمی زیادی دست در گریبان‌اند: وزن آنان بالاست، طوری که استخوان‌بندی آنها، که برای وزن زیاد کمتر ساخته شده است، قوی به تحمل آن نمی باشد . بخش اعظم این گاوها شَل میباشند و یا از درد مستمر و شدید پا مشقت می‌‌برند . از طرف دیگر، به علت وزن مضاعف بدن و سینه‌ها تعداد زیادی از گاوها حزن قلبی دارا‌هستند . علاوه بر این، گاوها اکثر سال هر روز تعدادی برابر مقدار ارگانیک (تا ۴۰ یا این که حتی ۵۰ کیلوگرم در روز) شیر میدهند . سینه‌های آن‌ها مدام دردناک و متورم میباشد و عفونت و زخم‌های سینه در بین آنان بسیار شایع هست . از بیماری‌های شایع دیگر در گاوهای شیرده می‌توان به ‌BLV (Bovine Leikosis Virus) یا این که سرطان خون گاوی اشاره کرد . این بیماری معمولاً در روند اولیه مخفی می‌ماند برای همین نیز بدون شوخی گرفته نمی‌شود . نتیجهٔ یک پژوهش در سال ۲۰۰۷ نشان اعطا کرد ۷۰ تا ۸۰ درصد گاوهای ایالت میشیگان آمریکا در گیر به ویروس سرطان خون می باشند .۲ در صورتیکه چه پژوهش‌های زیادی ارتباط مستقیمی فی مابین مصرف شیر از گاوهای مبتلا به BLV و سرطان سینه را نشان داده‌اند، صنعت گاوداری توجهی به این داده‌ها نمی کند . 

(منبع و منبع) 

از دیگر بیماری‌های شایع در گاوهای شیرده می‌توان به تلو تلو خوردن بر اثر کمبود منیزیم، التهاب ریه، بیماری‌های روده، اسهال گاوی (BVD)، تب مالت، عفونت رحم بر اثر عدم وجود بهداشت هنگام به جهان داخل شدن گوساله اشاره کرد . بیشترین مرگ و میر در گوساله‌ها در یک ماه اول حادثه میفتد . علت مهم این مرگ و میرها عفونت‌های خونی و عفونت‌های روده می‌باشد . 


dairy 

cow2 بارداری 

و زایمان برای آنکه گاوهای شیرده به صورت مداوم شیر داشته باشند، می بایست سالی‌ یک توشه وضع حمل نمایند بنابراین، هر سال با استعمال از راه تلقیح مصنوعی آبستن می‌‌شوند، در حالی که در زمان بارداری دوشیدن شیر آن ها در دو یا سه نوبت روزانه کماکان ادامه پیدا می‌کند . آنگاه از خیر ماه، نصیب سخت‌تر موضوع یعنی زایمان فرا میرسد . . . 

حتماً شما هم مانند دارای شهرت "گاوش دو قلو زاییده" را شنیده‌اید . این مانند از این واقعیت ریشه می‌‌گیرد که زایمان در گاوها یکی‌ از سخت‌ترین زایمان‌هاست البته چیزی که زندگی یک گاو مادر را تا این میزان غم‌انگیز و غیر قابل تحمل می‌کند، سختی وضع حمل نیست . زایمان، نخستین راه میباشد . . . 


مدت 

شیرین بچه‌داری! بعد از آن از ۹ ماه بارداری و یک زایمان طاقت‌فرسا، گاو مادر آغاز به پرستاری از گوسالهٔ خود می‌‌کند، بی‌آنکه بداند این دورهٔ شیرین عمده از یک یا این که یکسری روز طول نمی‌‌کشد . در طبیعت، یک گوساله ۶ تا ۱۲ ماه شیر مامان خویش را می‌خورد (در ابتدا به عنوان غذای با اهمیت و پس از آن به عنوان غذای فرعی) . از همان ساعت‌های اول، رابطۀ عاطفی محکمی بین مامان و فرزند به وجود میاید . برای گاوهای پرورشی، معمولاً در ۲۴ تا ۴۸ ساعت بعدی ورق به احتمال بسیار بر می گردد . گوساله‌های مادۀ توانا در همانجا باقی میمانند تا برای تولید شیر رویش داده شوند . گوساله‌های ضعیف (نر و ماده) در همان روزهای نخستین کشته می‌شوند و بقیۀ گوساله‌ها در یک یا این که حداکثر چندروزگی از مادر خویش قطع شده، راهی پرورشگاه‌های گوساله می‌‌شوند . جدا کردن گوساله از مادرضربۀ روحی شدیدی به هر دو وارد می‌کند . گاو‌های مامان پس از انقطاع شدن از فرزندان خود تا مدت‌ها بی‌تابی می‌‌کنند و آسیمه‌سر فرزند خود را جستجو می‌‌کنند . در بعضی‌ از گاوهای ماده، این آشفتگی‌ و عزاداری تا مدت‌های مضاعف طولانی‌ ادامه پیدا می‌‌کند . چه بسا در دامداری سنّتی هم شرایط چندان بهتراز این نمی باشد چون به هر درحال حاضر پس از بازه زمانی کوتاهی گوساله‌ها به قصابی‌ها یا مرکزها ساخت گوشت فروخته میگردند . بر مبنا موردها گزارش شده، برخی از گاوهای مادر پس از جدا شدن از گوسالۀ خود، از منطقۀ خویش خارج شده، تعدادی کیلومتر راهپیمایی می‌کنند تا فرزند خود را پیدا نمایند . 

موضوع :
برچسب ها : ماشین آلات خوراک دام,

+ نوشته شده در 1398/3/20ساعت 9:42 توسط علی پور | تعداد بازديد :1 |

فناوری شمسی به گاوداری های بیشتری

مشارکت یاری می‌نماید تا فناوری شمسی به گاوداری های بیشتری آورده شود . 
رویش دهندگان گاو شیری ایالات متحده (DFA)، یک شرکت تعاونی کارخانه لبنیات سازی که صاحب آن یک دامدار است، و ثرد سان سولار، یک شرکت انرژی پاک با سرویس بی نقص در اوهایو که به صاحبان منزل سرویس ها میدهد، کسب و کارها، ارگان های مدنی و شرکت های غرب میانه، برای آوردن فناوری پنل های شمسی به مزرعه های بیشتری از اعضای DFA با نیز همکاری مینمایند . 
این مشارکت، اعضای DFA را در نواحی خاورمیانه با دسترسی به برنامه ریزی پروژه، توسعه، حمایت و تخفیف ارزش ها برای برنامه های نیروی خورشیدی در مزرعه تامین می نماید . علاوه بر این، ثرد سان سولار در شناسایی هدف هایی امداد می‌نماید که می‌تواند هزینه ی فناوری خورشیدی را برای اعضای DFA تکمیل کند . 
دیوید دار، مدیر سرویس ها مزرعه در DFA اعلام کرد: علاقه متعددی به انرژی تجدید پذیر وجود داراست چرا که امروزه بسیاری از دامداران به دنبال راه هایی برای ذخیره پول، افزایش اتکای به خویش و مدیر مزرعه هایشان با خط مش های سازگارتر با محیط زیست میباشند . از آنجا که زمان های اقتصادی و محیطی برای دامداران به روش باورنکردنی با فایده است، امید هست که از طرز این شراکت با ثرد سان سولار، فناوری شمسی را همگانی خیس کنیم . 
اخیرا یکی از اعضای DFA گری کیبلر از گاوداری کیبلر در وارن، اوهایو با ثرد سان سولار همیاری کرده تا ۴۸۰ پنل خورشیدی را در مزرعه خانوادگیشان نصب نماید . بنابر ثرد سان سولار، پنل ها ۱۶۳٫۲ کیلو وات انرژی مهیا میکند، که به معنای هزاران ذخیره ماهانه ، برای مزرعه ای با این سایز میباشد . در حقیقت، تنها سال اولیه از طرز کاهش پرداخت برق بیش از ۲۳ هزار دلار ارائه می‌دهد که بعدا در مزرعه سرمایه گذاری میشود . در عوض، ساخت نسبتاً ۱۲۰ تن دی اکسید کربن در هر سال را جبران می‌کند . 
میشل گرینفیلد یکی از بنیان گذاران ثرد سان سولار اعلام کرد: مزرعه های خانوادگی منشا تصمیماتی می‌باشد که سازگارتر با محیط زیست هستند، و گاوداری ها، به خصوص، منبعی بکر برای آوردن انرژی تجدید پذیر بیشتری به راءس حیطه می‌باشند . علاوه بر این، در هم اکنون حاضر تداوم پنل ها از ۱۵ سال پیشین یا حتی ۵ سال پیشین عمده هست .براین اساس با نصف قیمت بودن پنل ها نسبت به گذشته، جور خورشیدی برای دامدارانی که به دنبال کاهش ردپای کربن می باشند در دسترس تر است . 
موضوع :
برچسب ها : ماشین آلات خوراک دام,

+ نوشته شده در 1398/3/19ساعت 10:23 توسط علی پور | تعداد بازديد :1 |

چگونگی ساخت سیلاژ

چگونگی 
ساخت سیلاژ پی بردن ظریف پروسه ایجاد سیلاژ، اهمیت متعددی برای به دست آوردن بضاعت رئیس مطلوب ساخت آن داراست . در ادامه به صورت بدون نقص با روند ایجاد سیلاژ آشنا خواهید شد . ساخت سیلاژ تقریباً به چهره کاملاً مکانیزه بوده و نیاز به دلیل انسانی در این روند فراوان قلیل میباشد . برای تولید سیلاژ معمولاً به میزان زیادی سرمایه‌گذاری نیاز می‌باشد . البته با این اکنون این سرمایه‌گذاری کاملاً منطقی میباشد و با تولید میزان فراوان سیلاژ جبران خواهد شد . در ادامه با دو مرحله‌ی تولید سیلاژ یعنی آماده‌سازی گیاهان و تخمیر آشنا خواهید شد . پس از آن درباره ی مورد وجود اکسیژن و مشکل ها آن در روند ساخت سیلاژ خواهید خواند . 


آماده‌سازی 
علوفه گیاهان زمانی برای ایجاد سیلاژ جمع‌آوری میشوند که بیشترین میزان مواد مغزی را داخل خویش جای داده‌اند . معمولاً گیاهان دقیقاً پیش از رسیدن به سطح رویش بدون نقص خود به بیشترین و کمترین دما میزان مواد مغزی باطن خویش دست‌می‌یابند . این مسئله از این جهت اهمیت دارد که تمام گونه‌های علوفه‌ی ذخیره گردیده مقدار کمتری از مواد مغزی را نسبت به غذای تازه‌ی دامی دارند . براین اساس در مراحل مدیریت ساخت سیلاژ باید تمام تلاش‌های ممکن برای داشتن بیشترین حد از اندازه مواد مغزی فیس گیرد . این سعی برای تأمین تندرست دام‌ها در بازه زمانی مصرف سیلاژ از اهمیت فراوان متعددی برخوردار میباشد . در‌صورتی‌که مواد مغزی کافی به دام در برهه زمانی تغذیه نرسد، خلل ها دوچندان متعددی برای سالم دام و همینطور کیفیت محصولات دامی به وجود می آید . 

معمولاً پس از جمع‌آوری گیاهان، آنها را برای تعدادی ساعت باطن مزرعه به جای میگذارند . این قضیه برای کمی خشک شدن آنها و کاهش میزان رطوبت جان دار تا حدود بین ۶۰ تا ۷۵ درصد فیس میگیرد . این اندازه رطوبت در فرایند ایجاد سیلاژ باصرفه و مطلوب بوده و فرآیند تخمیر را مبتلا مشکل نمی‌سازد . درصورتی که گیاهان بیش از حد در محفظه نگه داشته شوند مقدار بیشتری از رطوبت خویش را از دست داده و برای تخمیر بیش از حد کم آب میشوند . همچنین در‌صورتی‌که گیاهان در بازه بازه طولانی‌تری جمع‌آوری نشوند، مقدار مواد مغزی آن‌ها کاهش می یابد . خشک شدن بیش از حد گیاه منجر سخت‌تر شدن فرآیند بسته‌بندی خواهد شد . گیاه بیش از حد خشک گردیده میزان بیشتری هوا را درون خویش جای داده و پروسه تخمیر را دچار مشکل می‌سازد . تخمیر 
گیاهان پس از جمع‌آوری به قطعات دوچندان کوچک‌تر خرد می‌شوند . آن‌گاه برای ساخت سیلاژ آنها را فشرده و متراکم می سازند . این موضوع برای بیرون ساختن اندازه حداکثری اکسیژن مو جود درون آن ها رخ می گیرد . کاهش مقدار اکسیژن جانور در آنان برای روند تخمیر از اهمیت زیاد زیادی برخوردار است . برهان این موضوع آن هست که باکتری اسید لاکتیک برای انجام مراحل تخمیر نیاز به محیط‌های به دور از اکسیژن دارااست . فشرده‌سازی گیاهان بسته به صورت تولید سیلاژ متعدد میباشد . با این درحال حاضر در همگی انواع فشرده‌سازی، بایستی از این زمینه اطمینان پیدا کرد که گیاهان به مقدار کافی فشرده گردیده و محیط خالی از اکسیژن برای کار باکتری اسید لاکتیک آماده شده می باشد . 

مرحله‌ی بعدی در ساخت سیلاژ، بسته‌بندی گیاهان فشرده گردیده برای به دور نگه‌داشتن اکسیژن است . این بسته‌بندی معمولاً با پلاستیک رخ گرفته و از این قضیه اطمینان حاصل می‌شود که اکسیژن راهی به باطن گیاهان ندارد . 

موضوع :
برچسب ها : ماشین آلات خوراک دام,

+ نوشته شده در 1398/3/18ساعت 9:55 توسط علی پور | تعداد بازديد :1 |

گوسفند سنگسری

گوسفند سنگسری یک عدد دیگر از نژاد های گوسفندان اهل ایران می باشد . همانطور که می دانید در میهن ایران نژاد های زیادی در حالا رویش می‌باشند نظیر کوسفند افشاری ، کوسفند زل و … که هر کدام سازه به خصوصیت هایی که دارا‌هستند در مناطق مختلف در هم اکنون پروزش و حفظ هستند . زیست گاه اصلی گوسفندان سنگسری همانطور که از نام آن پیداست در محلی به اسم سنگسر در شمال شهرستان سمنان می باشد مراقبت می‌شود، همینطور در بعضا از مناطق هم می بضاعت از این نژاد گوسفندان را روئت کرد . نژاد گوسفندان سنگسری را در بخش ها و ییلاق های فیروزکوه دماوند ، شمیرانات و همچنین کرج به برده می شود .قشلاق گوسفندان سنگسری بخش ها حاشیه بیابان سمنان و همینطور شهرستان ورامین می باشد . از نظر آماری می‌توان بیان کرد حدود 100 هزار راس از این نژاد در سمنان و بخشها این شهرستان وجود داراست . 

ماشین آلات خوراک دام


خب نژادهای مختلف گوسفندان را بر شالوده خصوصیت هایی که دارند در نوع های متعدد قرار می گیرند برای نمونه برخی از نژادها به تیتر نژاد پشمی گوشتی ، بعضا به تیتر نژاد گوشتی می باشند که گوسفندان سنگسری جزء گونه گوشتی شناخته می شود که بیشترین محصول ها گوشت را دارا‌هستند . 


خصوصیات 

گوسفند نژاد سنگسری از لحاظ رنگ داری پشم قهوه ای روشن و تیره می باشند که در برخی موارد می‌توان به رنگ‌های کبود ، بور ، نخودی ، قهوه ای تیره و همینطور قهوه ای روشن از این نژادها روئت کرد . به این معنی می‌باشد که در رنگ های گوناگون می بضاعت نژاد گوسفندان سنگسری را پیدا کرد دارنده یک رنگ مختص نیستند . 
قوچ 

سنگسری قوچ 

سنگسری 


میش 

سنگسری میش 

سنگسری 


ظواهر 

گوسفندان سنگسری از حیث ظاهری این نژاد از گوسفندان سنگسری دارای جثه کوچک و دارای پاچه های نازک و ظریف می باشند به صورت کلی می بضاعت خاطرنشان کرد بخشی از گوسفندان با جثه کوچک شمار میروند و دارای دنبه زیاد کوچک نسبت به بقیه نژادها می‌باشند که فاقد دنبالچه و یا این که در صورتی‌که دنبالچه داشته باشند فراوان کوتاه من کوچکتر میباشد . 


از نظر شاخ قوچ سنگسری و میش سنگسری بدون شاخ میباشند البته در مواقعی می بضاعت گوسفندانی از این نوع با جنسیت نر یا این که همان قوچ را که دارای شاخ دوچندان کوچک در حد یک زائده در بغل گوش ها و بالای رمز میباشند را روئت کرد . اما در کل این گوسفندان سوای شاخ می‌باشند . 


از لحاظ مقاومت می بضاعت و توان اذعان کرد با اعتنا به دارا بودن جثه کوچک بضاعت و توان تکان و پیمودن فاصله های طولانی به علت کویر بودن حوزه‌ زیست بوم آنها از مقاومت بالایی برخوردار هستند که از لحاظ رویش مناسب این جور زیستگاه‌ها و مناطق می باشد . 


موضوع :
برچسب ها : ماشین آلات خوراک دام,

+ نوشته شده در 1398/3/13ساعت 10:23 توسط علی پور | تعداد بازديد :1 |

عناوين مطالب پربازدید
رکیب کنسانتره ودرصد هریک از مواد غذایی
گوسفند سنگسری
چگونگی ساخت سیلاژ
فناوری شمسی به گاوداری های بیشتری
یک گاو شیرده در فاصلهٔ دو سالگی تا پنج سالگی
مشخصات گوسفند
اکوتيپ شتر کلکوهى
بیماری های عفونی در پرورش گوساله
نیاز گوساله ها به انرژی در فصل زمستان افزایش می یابد
مکانات اضطراری برای پرورش گله بزهای شیری